Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / Meʻa ke fakaʻaongaʻi ke fakamaʻa ʻaki hoʻo Koloni?

Meʻa ke fakaʻaongaʻi ke fakamaʻa ʻaki hoʻo Koloni?


Kapau ʻoku ke fie fakamaʻa hoʻo Koloni, te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ha ngaahi koloa fakanatula kehekehe, kau ai ʻa e probiotics, meʻakai ʻoku koloaʻia he filó, mo herbal fakalahi. ʻE lava ke tokoni ʻa e ngaahi fili ko ʻeni ke fakaʻaiʻai ʻa e digestion mo e ki moʻui lelei, which can help to flush out any waste that may be lingering in the colon.

Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items