Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / Founga ke tukuange ai hoʻo Gut?

Founga ke tukuange ai hoʻo Gut?


Colon Hydrotherapy. The secreted of waste that accumulates in the colon wall for a long time,
Can use the removal method by inserting water solution hose to flush colon.

Te ke lava ʻo tukuange hoʻo gut ʻaki haʻo fakakau ʻa e probiotics mo e meʻakai ʻoku koloaʻia ki hoʻo meʻakai. Probiotics tokoni ke fakaʻaiʻai ʻa e moʻui lelei gut pekitilia, lolotonga e tokoni ʻa e filo ke lalahi ho sea pea fakaʻaiʻai maʻu pe ki ngaahi toʻonga.

Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items

METATRON HUNTER 8T NLS METATRON NLS 4025 3T NLS spicy resonance hiki fakamakinito analyzer Spicyresonanceanalyzer iriscope Iridologycamera iridologycamera founga tauhi ʻo e kili kili analyser healthmachine ion cleanser polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻ maʻuʻanga Fakamatala misini fakamalohisino voltage maʻolunga Misini HTP Pelu faʻo capillaroscopy Saati Iridology iriscopes iridologycamera iridologykamera iridologypicturesandmeanings colonhydrotherapymachine coloncleansemachine colonicmachine misini colonic coloniccleansingmachine Koloni e misini fakamaʻa coloniccleansemachine hydrotherapymachine colonhydrotherapymachineforsale colonicmachineforsale libbecolonicmachine coloncleansingmachine colonichydrotherapymachine hydrotherapymachines colonhydrotherapydevice coloncleansingdevice Koloni hydrotherapy misini misini colonic libbecolonhydrotherapydevice colonhydrotherapyequipmentsuppliers hydrotherapyequipment colonic e misini fakamaʻa colonic e misini fakamaʻa pokemoncardswholesale wholesalepokemoncards marblesupplier Spicy resonance analyzer misini pdt miniexcavator