Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / How to Cleanse Out Your Gut?

How to Cleanse Out Your Gut?


Colonic e misini fuʻifuʻi ʻAositelelia
Eat a healthy diet full of fruits and vegetables
Drink plenty of water
Avoid processed foods
Exercise regularly

Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
  moʻui:lucygao1520            


Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki