Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / BLOG / How Long Does a Colon Hydrotherapy Take?

How Long Does a Colon Hydrotherapy Take?


Colonic e misini fuʻifuʻi ʻAositelelia
The length of a colon hydrotherapy session can vary, but most sessions last between 30 mo e 45 minutes.

Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
  moʻui:lucygao1520            


Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki