Maikong Colonic Hydrotherapy misini
ʻApi / Koloni Hydrotherapy misini / Hydrotherapy misini

Hydrotherapy misini


Hydrotherapy misini
 • Enquiry Now!

  Hydrotherapy misini

   

  Ko e hisitolia ʻo e ngaahi misini Hydrotherapy

  ʻOku ʻi ai ha hisitolia loloa mo koloaʻia ʻo e ngaahi misini Hydrotherapy ki he ngaahi sivilaise ʻo e kuonga muʻa hange ko e kau ʻIsipite, Kau Kalisi, mo e Kau Lomá. Kuo laui senituli hono fakaʻaongaʻi ʻo e foʻi fakakaukau ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e vai ke fakaʻaiʻai ʻa e Fakamoʻui pea ʻoku kei hokohoko atu pe hono fakahikihikiʻi ia ʻi hono ngaahi lelei fakafiemalie he ʻaho ni.

  Founga ngaue Hydrotherapy e misini

  ʻOku ngaue ʻa e ngaahi misini Hydrotherapy ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻo e vai ʻi he mafana kehekehe, ngaahi faingataʻá, mo e lahi ʻo e paʻanga ke fakaʻaiʻai ʻa e Fakamoʻui mo e malolo. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi misini ki he fakauku ʻo e sino kakato pe fakamalohisino ʻi ha ngaahi feituʻu pau hange ko e kia, toe foki, pe vaʻe.

  Ko e ngaahi lelei ʻo e ngaahi misini Hydrotherapy

  ʻOku lahi e ngaahi lelei ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi misini hydrotherapy, kau ai ʻa e mamahiʻia, fakasiʻisiʻi e loto mafasia, fakaleleiʻi e fetafeaki, mo e mālōloó. ʻOku toe ʻaonga foki ʻa e ngaahi misini ʻi hono ngaohileleiʻi ha ngaahi tukunga kehekehe hange ko e langa hui, fibromyalgia, mo e uoua soreness.

  Ko e ngaahi sitepu ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e misini Hydrotherapy

  1. Fakafonu e mīsiní ʻaki e vai ʻi he māfana ʻoku fie maʻú.

  2. Fokotuʻu ʻa e malohi mo e vave ʻo e tafe ki hoʻo saiʻia.
  3. Fili ʻa e faʻahinga fakamalohisino ʻoku ke fie maʻu (e.g. fakauku kakato ʻo e sinó, fakamalohisino kuo ʻosi fakapapauʻi).
  4. Malolo pea fiefia ʻi he ngaahi lelei fakafiemalie.

  Ko hai ʻoku ne fie maʻu Hydrotherapy misini

  ʻOku ʻaonga ʻa e ngaahi misini Hydrotherapy ki ha taha ʻoku fekumi ke fakaleleiʻi ʻenau moʻui lelei fakalukufua mo e tuʻunga lelei, tautautefito kiate kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau mamahi pe ngaahi tukunga hange ko e langa hui. ʻE lava foki ke ʻaonga ki he kau sipoti mo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku ʻi ai ʻenau ngaue fakatuʻasino mei hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi misini hydrotherapy ke fakafiemalieʻi ʻaki e uoua soreness pea vave ʻene fakaakeake.

  Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi misini Hydrotherapy

  ʻE lava ke maʻu ʻa e ngaahi misini Hydrotherapy ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe hange ko e spas, ngaahi senita wellness, mo e ngaahi fale fakaakeake. ʻOku toe fakaʻaongaʻi foki kinautolu ʻi he faitoʻo sipoti mo e fakamalohisino fakatuʻasino ke tokoni ʻi he fakaakeake mei he lavea. ʻIkai ngata ai, ʻOku tokolahi ha niʻihi fakafoʻituitui ʻoku nau fili ke tuku ha ngaahi misini hydrotherapy ke fakaʻaongaʻi fakatautaha ʻi honau ʻapi. Kapau ʻoku ke fie fai ha ʻinivesi ʻi ha misini hydrotherapy maʻau pe ko hoʻo pisinisi, Kataki ʻo tokoni mai kiate kimautolu ʻi he ʻimeili, WhatsApp, pe tuku ha popoaki ʻi heʻetau uepisaiti. ʻOku mau ʻamanaki atu ke tokoniʻi koe ke ke ʻiloʻi e ngaahi lelei ʻo e ngaahi misini hydrotherapy maʻau!  Ko Colonic Hydrotherapy misini ngaohi kapeti,Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fehuʻi,fetuʻutaki mai kiate kimautolu Pleasse


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  Kapau ʻoku ʻikai ola lelei hono fakahuú, kātaki ʻo refresh hoʻo peesi browser pea toe fakahu.
  Fakatau Cousultant : Misisi Lusi
  Tokotaha faifaleʻi fakatau : Misa Maʻake
    moʻui:lucygao1520            


  Ngaahi Meʻa ʻOku Fekauʻaki