Maikong Colonic Hydrotherapy misini

Colonic Hydrotherapy misini ngaohi kapetimore>>

Maikong tokanga taha ki he malaʻe ʻo e moʻui lelei, ʻa ia ʻoku ʻi ai hono faʻu pea ʻoku ʻufiʻufi ʻe he fale ngaohiʻanga ha feituʻu ʻo e 2,000 ako m2. ʻOku ʻomi ʻe Maikong ha koloa ki he moʻui lelei. Koloa Koloni hydrotherapy e misini, colonic hydrotherapy misini, misini colonic,Koloni e misini fakamaʻa,siviʻi e koloa mo e ngaahi naunau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa. Talitali lelei ʻa e kau fakatau ke nau ʻaʻahi ki homau fale ngaohiʻanga alea. ʻOku fakataumuʻa ʻa e Maikong ke fakatupu ha moʻui lelei maʻa e tangata!

 

Koloa ʻoku ʻoatumore>>